بار حرارتی هتل که سه طبقه می باشد در طبقه اول و دوم اطاق و طبقه همکف تاسیسات و آشپزخانه می باشد و در هر طبقه دارای 30 اطاق می باشد و از وسایل زیر استفاده می شود

 

 

                                                                                                


 

بار حرارتی هتل که سه طبقه می باشد در طبقه اول و دوم اطاق و طبقه همکف تاسیسات و آشپزخانه می باشد و در هر طبقه دارای 30 اطاق می باشد و از وسایل زیر استفاده می شود

 

 

                                                                                                  حداکثر مصرف بر حسب گالــن بر ساعت (gph)

ردیف

نوع وسایل

گالن

1

دوش

100

2

دستشویی و توالت خصوصی

3

3

دستشویی و توالت عمومی

10

4

وان

20

5

سینک ابدارخانه

20

6

سینک ظرفشویی

30

7

ماشین رختشویی

150

                     وسایل مورد نیاز هتل

ردیف

نوع وسایل

تعداد/عدد

1

دوش

60

2

دستشویی و توالت خصوصی

60

3

دستشویی و توالت عمومی

5

4

وان

35

5

سینک ابدارخانه

2

6

سینک ظرفشویی

8

7

ماشین رختشویی

4


                                                                                

          

 Q= v   8/33( t0 – t1  )                                         

                                                         

                                         __ حجم آبگرمکن بر حسب گالن

                                                               ____عدد ثابت __وزن مخصوص آب بر حسب پوند بر گالن

                                                       _____140 عدد ثابت ____ دمای آب خروجی از آبگرمکن

                                               _________60 عدد ثابت ____ دمای آب ورودی به آبگرمکن   

  

             

                                 ضریب ذخیره مخزن * ضریب تقاضا * حداکثر مصرف  = v

 

گالن 7810= ( 150*4) + ( 30*8) + ( 20*2) + ( 20*35)+( 10*5) +(3*60 )+( 100*60)= حداکثر  مصرف آب  آبگرمکن گالن بر ساعت

 

 

 

                                       5/2733=35/0*7810 = مقدار واقعی مصرف آبگرمکن

          

                                                 ــــــــــــــــــــــ  حداکثر مصرف آبگرمکن

                                                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضریب تقاضا برای هتل    

 گالن 8/2186  = 8/0*35/0* 7810 = حجم منبع آبگرمکن 

                                                                                       

                                                                             ــــــــــــــــ حداکثر مصرف آبگرم در ساعت

                                                                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضریب تقاضا    

                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضریب ذخیره منبع

 

                               4/1821604= (60 -140)*33/8*5/2733= بار حرارتی آبگرمکن مصرفی

                                               ______وزن مخصوص آب بر حسب پوند                                          

                              ــــــــــــــــــــــــ  دمای ابگرم خروجی ابگرمکن

                                                ـــــــــــــــــــــــــــــــ  دمای آب ورودی

                                  ــََـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بار حرارتی آبگرمکن 

 

 

نحوه محاسبه توان پمپ جهت یک هتل سه طبقه

 

H=0/43* h1+h2+h3 حد پمپ

 

 

                                                                        _____ عدد ثابت

                                                            ___________ارتفاع بالاترین وسیله بهداشتی

                                                ________________5/16psi عدد ثابت میزان افت فشار اب در لوله

                                      ______________________5/5 متر آب عددی ثابت است

 

 

هر8 psi   معادل 5/5 متر مکعب آب است

 

  5/16 =  h2  عدد ثابت

5 /5  =h3     عدد ثابت

 

H =0/43*9+16/5+5/5=22/38حد پمپ

 

لیتر بر دقیقه 7810 =600+240 + 40 + 700 + 50 + 180 + 600 = مقدار مصرف آب کل هتل که از جدول کتاب محاسبه شده است .

 

                                               7810  =    1  *    1 * 7810 متر مکعب بر ثانیه

60000     60    1000

 

PQH=1000*7810*22/38=2913w    

                                               60000                               ________جریان آب

                                                                                     ________مقدار مصرف

                                                                                ___________حد پمپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محاسبه بار حرارتی ناشی از هدایت در یک طبقه

 

 Q=A * U (T1-T2)فرمول بار حرارت ناشی از هدایت

 

A = سطح مقطع : ( طول  ، عرض ،ارتفاع  )

                       43    ،  36   ،      3

 

U      = ضریب کل هدایت دیوار آجری با پلاستر گچی   32/0

T1    = دمای سمت گرمتر دمای داخل F 70 عدد ثابت دلخواه

 T2                  = دمای سمت سردتر دمای بیرون F   10عدد ثابت دلخواه

 

8/89164 = 2* (10 – 70) * 48/0 * (36*43 ) = q

                                            ______دمای دیوار سیمانی سقف و کف

                    __________________سقف و کف

 

6/4953 = 2 * 8/2476 = (10 – 70 ) * 32/0 * (3 * 43 )q =

        _____ بار ناشی از دیوار شرقی وغربی                     ____طول                     

                                                           ________ ارتفاع

2/4147= 2* 6/2073 =(10 – 70 ) * 32/0 * (3 * 36 )q =

                                                                     ____عرض                     

                                                                    ________ ارتفاع

   _______________ بار ناشی از دیوار شمالی وجنوبی      

 

6/98265 = بار حرارتی ناشی از هدایت دیوار، کف و سقف  

 

محاسبه بار حرارتی ناشی از درزها در یک طبقه

                                                  جدول شماره 2-2

دفعات تعویض هوا در ساعت (n)

نوع اتاق

1

برای اتاق هایی که از یک دیوار در و پنجره روبه خارج دارند

2/11

برای اتاق هایی که ازدو دیوار در و پنجره روبه خارج دارند

2

برای اتاق هایی که از سه یا چهار دیوار در و پنجره روبه خارج دارند

2

برای راهروهای ورودی ساختمان

2/1

برای اتاق های بدون درو پنجره رو به خارج مثل راهرو یا هال وسط ساختمان

 

 

 q = E . V . CP (T1 – T0) فرمول بار حرارتی ناشی از درزها

                                                                         جرم حجمی هوا 749 0/0 عددی ثابت است

                                      ___________حجم هوا که از درز خارج می شود

                                                  _______________ حرارت ویژه هوا 241 0/0 عددی ثابت است

                    _______________  دمای طرح داخل زمستان 43 عددی ثابت است

                         _________________________     دمای طرح خارج تابستان 105 عددی ثابت است

 

39/163875 = 84/9* 08/118 * 04/141  = V حجم فوت مکعب

                                                                 ________ طول ساختمان در عدد 28/3 که متر به فوت تبدیل شده

 

                                             ____________________ عرض ساختمان در عدد 28/3 که متر به فوت تبدیل شده

 

                             ____________________________ ارتفاع ساختمان در عدد 28/3 که متر به فوت تبدیل شده

 

78 /327750 = 2* 39/163875 = n   * V = v

                                             _____ حجم اتاق بر حسب فوت مکعب

                                                                  دفعات تعوض هوای اتاق در ساعت از جدول

                                ____________________________ n  از جدول بدست آوردیم

 

18/366804 = 62 * 241/0 * 78/327750 * 0747/0 = q=e.v.cp. (T1- T0 )

                                                                                _________جرمی حجمی هوا

                                       _____________________________حرارت ویژه هوا

                            __________________________________ اختلاف دما داخل و خارج

 

 

اتلاف حرارتی کل ساختمان برابر است با

 

q =  (q1+ q2 +q3) *(1/1)     فرمول اتلاف حرارت

                                                                                         

                                                                  ـــــــــــــــــــــــــــــ  بار حرارتی ناشی هدایت

                                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بار حرارت ناشی از درزها

                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بار حرارتی ناشی ازآبگرمکن

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضریب اطمینان

 

 59/2515341 ) =1/1) * (4/1821406 + 18/366804 + 6/98265 =(  q اتلاف حرارت ساختمان

                                                                                                        _____________  بار حرارتی ناشی هدایت

                                                                        ________________________بار حرارت ناشی از درزها

                                                        _________________________________بار حرارتی ناشی ازآبگرمکن

                                     ___________________________________________ضریب اطمینان

 

 

 

در پایان برای انتخاب دیگ از رابطه زیر استفاده می کنیم

 

q =  (q1+ q2 +q3) *(1/1)  * (1+A )  فرمول انتخاب دیگ

 

99/3144176 ) = 25/+1) * ) 1/1) * (4/1821406 + 18/366804 + 6/98265 =(  q

                                                                                     _____________               بار حرارتی ناشی هدایت

                                                             ________________________بار حرارت ناشی از درزها

                                      _________________________________     بار حرارتی ناشی ازآبگرمکن

                                     _________________________________________ضریب اطمینان