تاسیسات

 

بار حرارتی هتل که سه طبقه می باشد در طبقه اول و دوم اطاق و طبقه همکف تاسیسات و آشپزخانه می باشد و در هر طبقه دارای 30 اطاق می باشد و از وسایل زیر استفاده می شود

 

 

                                                                                                  حداکثر مصرف بر حسب گالــن بر ساعت (gph)

ردیف

نوع وسایل

گالن

1

دوش

100

2

دستشویی و توالت خصوصی

3

3

دستشویی و توالت عمومی

10

4

وان

20

5

سینک ابدارخانه

20

6

سینک ظرفشویی

30

7

ماشین رختشویی

150

                     وسایل مورد نیاز هتل

ردیف

نوع وسایل

تعداد/عدد

1

دوش

60

2

دستشویی و توالت خصوصی

60

3

دستشویی و توالت عمومی

5

4

وان

35

5

سینک ابدارخانه

2

6

سینک ظرفشویی

8

7

ماشین رختشویی

4


                                                                                

          

 Q= v   8/33( t0 – t1  )                                         

                                                         

                                         __ حجم آبگرمکن بر حسب گالن

                                                               ____عدد ثابت __وزن مخصوص آب بر حسب پوند بر گالن

                                                       _____140 عدد ثابت ____ دمای آب خروجی از آبگرمکن

                                               _________60 عدد ثابت ____ دمای آب ورودی به آبگرمکن   

  

             

                                 ضریب ذخیره مخزن * ضریب تقاضا * حداکثر مصرف  = v

 

گالن 7810= ( 150*4) + ( 30*8) + ( 20*2) + ( 20*35)+( 10*5) +(3*60 )+( 100*60)= حداکثر  مصرف آب  آبگرمکن گالن بر ساعت

 

 

 

                                       5/2733=35/0*7810 = مقدار واقعی مصرف آبگرمکن

          

                                                 ــــــــــــــــــــــ  حداکثر مصرف آبگرمکن

                                                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضریب تقاضا برای هتل    

 گالن 8/2186  = 8/0*35/0* 7810 = حجم منبع آبگرمکن 

                                                                                       

                                                                             ــــــــــــــــ حداکثر مصرف آبگرم در ساعت

                                                                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ضریب تقاضا    

                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضریب ذخیره منبع

 

                               4/1821604= (60 -140)*33/8*5/2733= بار حرارتی آبگرمکن مصرفی

                                               ______وزن مخصوص آب بر حسب پوند                                          

                              ــــــــــــــــــــــــ  دمای ابگرم خروجی ابگرمکن

                                                ـــــــــــــــــــــــــــــــ  دمای آب ورودی

                                  ــََـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بار حرارتی آبگرمکن 

 

 

نحوه محاسبه توان پمپ جهت یک هتل سه طبقه

 

H=0/43* h1+h2+h3 حد پمپ

 

 

                                                                        _____ عدد ثابت

                                                            ___________ارتفاع بالاترین وسیله بهداشتی

                                                ________________5/16psi عدد ثابت میزان افت فشار اب در لوله

                                      ______________________5/5 متر آب عددی ثابت است

 

 

هر8 psi   معادل 5/5 متر مکعب آب است

 

  5/16 =  h2  عدد ثابت

5 /5  =h3     عدد ثابت

 

H =0/43*9+16/5+5/5=22/38حد پمپ

 

لیتر بر دقیقه 7810 =600+240 + 40 + 700 + 50 + 180 + 600 = مقدار مصرف آب کل هتل که از جدول کتاب محاسبه شده است .

 

                                               7810  =    1  *    1 * 7810 متر مکعب بر ثانیه

60000     60    1000

 

PQH=1000*7810*22/38=2913w    

                                               60000                               ________جریان آب

                                                                                     ________مقدار مصرف

                                                                                ___________حد پمپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محاسبه بار حرارتی ناشی از هدایت در یک طبقه

 

 Q=A * U (T1-T2)فرمول بار حرارت ناشی از هدایت

 

A = سطح مقطع : ( طول  ، عرض ،ارتفاع  )

                       43    ،  36   ،      3

 

U      = ضریب کل هدایت دیوار آجری با پلاستر گچی   32/0

T1    = دمای سمت گرمتر دمای داخل F 70 عدد ثابت دلخواه

 T2                  = دمای سمت سردتر دمای بیرون F   10عدد ثابت دلخواه

 

8/89164 = 2* (10 – 70) * 48/0 * (36*43 ) = q

                                            ______دمای دیوار سیمانی سقف و کف

                    __________________سقف و کف

 

6/4953 = 2 * 8/2476 = (10 – 70 ) * 32/0 * (3 * 43 )q =

        _____ بار ناشی از دیوار شرقی وغربی                     ____طول                     

                                                           ________ ارتفاع

2/4147= 2* 6/2073 =(10 – 70 ) * 32/0 * (3 * 36 )q =

                                                                     ____عرض                     

                                                                    ________ ارتفاع

   _______________ بار ناشی از دیوار شمالی وجنوبی      

 

6/98265 = بار حرارتی ناشی از هدایت دیوار، کف و سقف  

 

محاسبه بار حرارتی ناشی از درزها در یک طبقه

                                                  جدول شماره 2-2

دفعات تعویض هوا در ساعت (n)

نوع اتاق

1

برای اتاق هایی که از یک دیوار در و پنجره روبه خارج دارند

2/11

برای اتاق هایی که ازدو دیوار در و پنجره روبه خارج دارند

2

برای اتاق هایی که از سه یا چهار دیوار در و پنجره روبه خارج دارند

2

برای راهروهای ورودی ساختمان

2/1

برای اتاق های بدون درو پنجره رو به خارج مثل راهرو یا هال وسط ساختمان

 

 

 q = E . V . CP (T1 – T0) فرمول بار حرارتی ناشی از درزها

                                                                         جرم حجمی هوا 749 0/0 عددی ثابت است

                                      ___________حجم هوا که از درز خارج می شود

                                                  _______________ حرارت ویژه هوا 241 0/0 عددی ثابت است

                    _______________  دمای طرح داخل زمستان 43 عددی ثابت است

                         _________________________     دمای طرح خارج تابستان 105 عددی ثابت است

 

39/163875 = 84/9* 08/118 * 04/141  = V حجم فوت مکعب

                                                                 ________ طول ساختمان در عدد 28/3 که متر به فوت تبدیل شده

 

                                             ____________________ عرض ساختمان در عدد 28/3 که متر به فوت تبدیل شده

 

                             ____________________________ ارتفاع ساختمان در عدد 28/3 که متر به فوت تبدیل شده

 

78 /327750 = 2* 39/163875 = n   * V = v

                                             _____ حجم اتاق بر حسب فوت مکعب

                                                                  دفعات تعوض هوای اتاق در ساعت از جدول

                                ____________________________ n  از جدول بدست آوردیم

 

18/366804 = 62 * 241/0 * 78/327750 * 0747/0 = q=e.v.cp. (T1- T0 )

                                                                                _________جرمی حجمی هوا

                                       _____________________________حرارت ویژه هوا

                            __________________________________ اختلاف دما داخل و خارج

 

 

اتلاف حرارتی کل ساختمان برابر است با

 

q =  (q1+ q2 +q3) *(1/1)     فرمول اتلاف حرارت

                           &nbsp

/ 4 نظر / 29 بازدید
زر

زر

تاسیسات مکانیکی

انجامپروزه های دانشجویی تاسیسات مکانیکی توسط دانشویکارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

تاسیسات مکانیکی

انجام پروزه های دانشجویی تاسیسات مکانیکی توسط دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران www.buildproject.blogfa.com 09367013598

حسین

باتشکرازسایت خوبتون