طرح تفصیلی بوشهر

 

 

 

 

 

 

 

1- شناخت ویژگی های شهر (وضع موجود)

1-1- بررسی ساختار و خصوصیات عمده کالبدی شهر

الف – کاربری زمین

شهر بوشهر بر اساس سرشماری سال 1385 با جمعیت 169966 نفر مرکز و بزرگترین شهر استان است که نرخ رشد سالانه­ای در حدود 1.4 درصد به لحاظ جمعیتی دارد. این شهر در حدود 8296.08 هکتار وسعت دارد که از این سطح در حدود 2102.72 هکتار به اراضی شهری و 6193.36 هکتار به سایر اراضی (اراضی بایر و متروکه، اراضی نظامی، شوره زار، بوته زار، مسیل و مانداب و ... ) اختصاص دارد. در واقع بافت شهری با 2102.72 هکتار مساحت، 25 درصد از کل سطح شهر را در محدوده شهر را شامل می شود.

 

جدول شماره 1-1-1-  سهم اراضی با کاربری های مختلف در محدوده شهر

نوع کاربری

سطح

درصد

اراضی شهری

2102.72

25.35

سایر اراضی

اراضی بایر – متروکه

2957.02

35.64

اراضی نظامی

3172.42

38.24

مانداب، مسیل، آبراه، بوته­زار

63.92

0.77

جمع کل

8296.08

100

 

از بین کاربری های شهری کاربری مسکونی با 602.4 هکتار دارای بیشترین سهم و بعد از آن به ترتیب کاربری حمل و نقل و معابر، ورزشی تفریحی، اداری انتظامی در رده­های بعد قرار می گیرد. جدول شماره 2-1-1، سطح و سرانه کاربری های شهر بوشهر را در وضع موجود نشان می دهد.

 

 

نمودار شماره 1-1-1- سهم اراضی با کاربری های مختلف در محدوده شهر

 

 

بر مبنای برداشت کاربری اراضی و همانطور که درجدول نیز ملاحظه می شود، ازکل سطح بوشهر تنها 25.3 درصد از اراضی آن به اراضی شهری اختصاص دارد و مابقی آن به اراضی نظامی (38.2%)، مسیل، بوته­زار و اراضی بایر (36.3%) اختصاص یافته است.

از کل محدوده اختصاص یافته به اراضی با کاربری شهری، کاربری مسکونی با در بر گرفتن 30 درصد از کل این محدوده (در حدود 620 هکتار) بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، بعد از آن شبکه معابر با اختصاص 28 درصد از کل اراضی با کاربری شهری (در حدود 585 هکتار) در رده بعدی قرار دارد. در مجموع در حدود 322.7 هکتار از این اراضی (معادل 15.4 درصد) به خدمات اجتماعی – رفاهی، 812 هکتار (معادل 38.6 درصد) به خدمات شهری و 302.6 هکتار (معادل 14.4 درصد) به سایر کاربری­ها اختصاص یافته است.

تقسیمات شهری

شهر بوشهر برمبنای ساختار و سازمان فضایی پیشنهادی طرح جامع شهر به 10 ناحیه تقسیم و 43 محله تقسیم شده است. در این تقسیم بندی اراضی نظامی شهر بوشهر را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم کرده است.

از کل نواحی، دو ناحیه 9 و 10 غیر مسکونی[1] می باشند. قسمت شمالی بوشهر با جمعیت 105487 (در سال 1385) و وسعت 1230.28 هکتار دارای تراکم ناخالص جمعیتی در حدود 86 نفر در هکتار و تراکم خالص جمعیتی 268 نفر در هکتارمی باشد.

قسمت جنوبی شهر با جمعیت 64479 نفر (در سال 1385) و مساحت 3826.45 هکتار دارای تراکم ناخالص و خالص جمعیتی به ترتیب 17 و 289 نفر در هکتار می باشد. مقایسه تراکم خالص جمعیتی دو قسمت شمالی و جنوبی بوشهر نشان می دهد که تراکم خالص جمعیتی در ناحیه جنوبی بیشتر است. جدول شماره 2-1-1 ، ساختار تقسیمات شهر و مشخصه­های آن را نشان می دهد. غیر مسکونی بودن نواحی 9 و 10 در قسمت جنوبی شهر از دلایل اصلی پائین بودن تراکم ناخالص جمعیتی در این قسمت از شهر می باشد.

 

 

جدول شماره 2-1-1-  سطح و سرانه کاربری های زمین شهر بوشهر – وضع موجود

نوع کاربری

سطح (هکتار)

درصد نسبت به کل سطح شهر

سرانه (مترمربع)

درصد نسبت به محدوده بافت پر شهری

اراضی شهری

مسکونی

مسکونی

602.4

7.26

35.44

28.65

مختلط مسکونی و سایر

18.71

0.23

1.1

0.89

خدمات اجتماعی رفاهی

آموزشی

51.35

0.62

3.02

2.44

آموزش عالی

51.76

0.62

3.05

2.46

خدمات فرهنگی – اجتماعی

10.54

0.13

0.62

0.5

مذهبی

13.33

0.16

0.78

0.63

بهداشتی – درمانی

21.84

0.26

1.29

1.04

جهانگردی – پذیرایی

10.3

0.12

0.61

0.49

ورزشی – تفریحی

82.47

0.99

4.85

3.92

اداری – انتظامی

81.12

0.98

4.77

3.85

جمع

322.71

3.89

18.98

15.35

خدمات شهری

پارک و فضای سبز

69.33

0.84

4.08

3.3

تجهیزات شهری

16.58

0.2

0.98

0.79

تأسیسات شهری

70.29

0.85

4.14

3.34

تجهیزات حمل و نقل

12.4

0.15

0.73

0.59

انبارها

58.07

0.7

3.42

2.76

شبکه معابر

585.33

7.06

34.44

27.84

جمع

812

9.78

47.76

38.62

تجاری خدماتی

44.13

0.53

2.06

2.1

سایر

اراضی در دست احداث

66.99

0.81

3.94

3.18

اسکله

59.26

0.71

3.49

2.82

باغ

24.34

0.29

1.43

1.16

دامپروری، دامداری و مرغداری

0.24

0

0.01

0.01

زندان و ندامتگاه

6.97

0.08

0.41

0.33

صنایع

65.3

0.79

3.84

3.1

کارگاه های شهری

62.25

0.75

3.66

2.96

شیلات

5.24

0.06

0.31

0.25

فرودگاه

2.86

0.03

0.17

0.14

موج شکن و اسکله

9.17

0.11

0.54

0.44

جمع

302.62

3.65

17.8

14.39

جمع

2102.72

25.35

123.68

100

 

سایر اراضی

اراضی نظامی

3172.42

38.24

186.65

 

مسیل و حرائم آن

55.5

0.67

3.27

 

بوته زار

8.42

0.1

0.5

 

اراضی بایر و متروکه

2957.02

35.64

173.98

 

جمع

6193.36

74.65

364.32

 

جمع کل محدوده شهر

8296.08

100

488.00

 

 169966=جمعیت شهر بوشهر سال 1385

مأخذ: مهندسین مشاور شهرو برنامه- برداشت میدانی، 1389

 

جدول شماره 3-1-1- بررسی شاخص های جمعیتی در نواحی شهر بوشهر

نواحی

جمعیت موجود 1385

وسعت (هکتار)

سطح مسکونی (هکتار)

تراکم ناخالص جمعیتی

تراکم خالص جمعیتی

شمال شهر

1

6236

93.4

16.7

67

373

3-2

7813

189.54

32.03

41

244

4

26740

288.94

104.4

93

196

5

40736

442.19

139.95

92

291

6

23962

216.21

101.7

111

236

کل شمال شهر

105487

1230.28

394.79

86

247

جنوب شهر

7

35396

402.68

117.01

303

303

8

28894

1333.07

104.92

22

275

9

188

1276.97

1.42

0

132

10

-

813.73

-

0

-

کل جنوب شهر

64479

3826.45

223.35

17

289

محدوده نظامی (پادگان) و نواحی ساحلی کنار پادگان

-

2339.35

-

-

-

کل شهر

169966

8296.08

618.13

21

261

  مأخذ: مهندسین مشاور شهر و برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 4-1-1- ساختار تقسیمات شهر و مشخصه­های آن به تفکیک محلات

نواحی

محلات

جمعیت موجود (1385)

وسعت (هکتار)

سطح مسکونی (هکتار)

ترکم ناخالص جمعیتی

تراکم خالص جمعیتی

شمال بوشهر

1

1-1

6236

46.86

16.7

133

373

2-1

-

46.54

-

 

 

3-2

1-3-2

281

32.41

2.77

9

101

2-3-2

1782

33.19

7.88

54

226

3-3-2

1191

59.36

4.67

20

255

4-3-2

4559

45.52

16.71

100

273

5-3-2

-

19.06

-

-

-

کل ناحیه 2و3

7813

189.54

32.03

41

244

4

1-4

5278

51.03

20.15

103

264

2-4

1786

24.54

7.91

73

226

3-4

3521

59.02

14.43

60

244

4-4

3873

44.36

16.73

87

232

5-4

7451

63.96

28.12

116

265

6-4

4831

46.03

17.07

105

283

کل ناحیه 4

26740

288.94

104.4

93

256

5

1-5

4683

33.19

10.

/ 1 نظر / 73 بازدید
سیاوش

سلام وبلاگ جالبی دارید. ممنون میشم به ما هم سری بزنید.