وضعیت قالیبافی

بطورکلی وضعیت قالیبافی درطی یکصدسال اخیربه سه دوره تقسیم می شود:

1-سالهای قبل از1300ه.ش تا1300که دوران بافت قالی خوب وممتازاست.

2-1300تا1322ه.ش که دراین دوره بخاطروقوع جنگهای بین المللی اول و دوم به ویژه  عواقب حاصل ازآنهاعلیرغم تولیدات نسبتاً خوب رکود و آشفتگی خاصی  دروضع صادرات وفروش فرش بوجودآمدکه خوب زمینه مناسبی برای تحولات آتی بود.

3-ازابتدای سالهای دهه 1330ه.ش دوران شکوفایی وتجدید حیات فرش آغازگردید.

نحوه بافت:

پس ازنصب داروچله کشی ونصب چوب هاف وکوجی چندرج به صورت گلیم باف بافته وهمزمان کناره پیچ(شیرازه)که یک خامه سه لایی است میان سه تارکناری قالی عبورداده شده ودرحین بافت

کناره های قالی وقالیچه راسفت ومحکم نگه میدارد.پس ازساده بافی ابتدای کاربافت قالی آغازمیشود.

بابالاوپایین آوردن کوجی پس ازهررج تارهای زیروروی قالی ردمیشود.ابتداباضربات آهسته وریزو سپس باضربات محکم شانه برپودمی کوبندتامحکم شوند پس ازتعویض دوباره تارها،پودضخیم استفاده شده  و کوبیده میشود. پس ازبافت 2تا3 رج با دست وبه ندرت باسرکش وشانه قسمت بافته شده صاف میشود وبا قیچی پرداخت می گردد.  دونوع بافت فارسی وترکی رایج میباشد. که هردودارای بافتهای تقلبی مشابه می باشندکه به آن گره های جفتی می گویند.بافت های جفتی اغلب به لحاظ تسریع در کار بافت انجام می گیرید ومعمولاً ازظرافت واستحکام فرش می کاهد. بافت تایی (یکی) نیز بیشتر رواج دارد که به لحاظ ظرافت ودقت بافت ،مدت زمان انجام کاررازیاد نموده وبه دلیل کمت رمورد استفاده قرارمی گیرد.

درکل بافت قالی وقالیچه سه تابیشترنیست:

1-قالی های شهری

2-قالی های روستایی

3-قالی های عشایری

تعدادرنگهاازقدیم تابه امروزاز16-17تابالانمی رود؛رنگبندی های مختلف درزمینه های لاکی،کرم،

سبز،مسی وسرمه ای.

یه چندسالی گذشت تااینکه پای دختران وزنان درپشت دارقالی بازشدوآقایان جای خودراکاملاً به آنها دادند.

انواع گلیم هاوفرش های دست بافت،باتوجه به مرغوبیت وقدمت آنهاوبادرنظرگرفتن ویژگی های قالی ایران  از لحاظ  رنگ آمیزی ، طرح،نقش ،بافت و تنوع قالی بافی ساخته می شود. قدیمی ترین فرش شناخته شده درجهان قالی 2500ساله پازیریک است که درسال 1949م  درجنوب سیبری کشف شدو

آن رادردوره هخامنشی وجودداشته ودرقرن پنجم پیش ازمیلاد،دوره ای طولانی ازتکامل راپشت سر

گذاشته است.

قالی ایران پیوسته به عنوان یکی از اصیل ترین هنرها مورد توجه بوده و طیف وسیعی ازطرح ها و نقوش زیبارادربرداشته است.درمیان قالی هاباطرح های گوناگونی که درآنهابه کارگرفته شده،قالیهای تصویری جایگاه ویژه ای دارند.بافتاین قالی ها اواخرسده نهم هجری مجدداً آغازشد وتابه امروزادامه یافته است.

/ 0 نظر / 17 بازدید